ΚΥΣΤΗ ΘΥΡΕΟΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ

ιστορικά χειρουργικά εργαλεία

Περιγραφή

Ο θυρεοειδής αδένας αναγνωρίζεται από την 17η ημέρα της εμβρυϊκής ζωής ως μια πάχυνση (tuberculum impar) στη βάση του φάρυγγα. Η ανάπτυξή του αρχίζει από τη βάση της γλώσσας στην περιοχή του τυφλού τρήματος (foramen cecum). Μια φαρυγγική προσεκβολή, το θυρεοειδικό εκκόλπωμα, μεταναστεύει ουραίως (προς τα κάτω) μεταξύ των εμβρυϊκών καταβολών της γλώσσας μέχρι το λάρυγγα. Στο ύψος του θυρεοειδούς χόνδρου, αυξάνει σε μέγεθος δεξιά και αριστερά και δημιουργεί τους λοβούς τους θυρεοειδούς αδένα.

Οποιαδήποτε ανωμαλία δημιουργηθεί κατά τη διαδικασία αυτή μπορεί να είναι και η γεννησιουργός αιτία εμφάνισης της κύστης θυρεογλωσσικού πόρου.

Αυτή η κύστη αποτελεί τη συνηθέστερη τραχηλική συγγενή ανωμαλία. Βρίσκεται στη μέση γραμμή σε ποσοστό 60%, σε οποιαδήποτε θέση της μεταναστευτικής πορείας του θυρεοειδούς. Σε ποσοστό 40% βρίσκεται εκατέρωθεν της μέσης γραμμής. Σε ποσοστό 8% παρουσιάζεται ενδογλωσσικά (στη βάση) και μπορεί να αποτελέσει αιτία οξείας απόφραξης αεραγωγού στα νεογνά.

κύστη θυρεογλωσσικού πόρου

 

H επικοινωνία της με την στοματική κοιλότητα έχει ως αποτέλεσμα επιμολύνσεις. Επιπλέον οι ασθενείς μπορεί να αναφέρουν άσχημη γεύση. Η κύστη κινείται προς τα πάνω αν ζητήσουμε από τον ασθενή να καταπιεί ή να βγάλει τη γλώσσα έξω. Μπορεί να περιέχει θυρεοειδικό ιστό στο 1-2% των ασθενών και αυτός ο ιστός πρέπει να ελέγχεται ως ο πιθανά μοναδικός λειτουργικός θυρεοειδικός ιστός. Συρίγγιο μπορεί να προκύψει δευτερογενώς αυτόματα μετά από ρήξη της κύστης ή ιατρογενώς.

Η χειρουργική αφαίρεση πρέπει να γίνει άπαξ και τεθεί η διάγνωση γιατί πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος φλεγμονής και αρκετά χρόνια αργότερα σε περίπτωση παραμελημένης κύστης, κίνδυνος εξαλλαγής της κύστης.

Σε περίπτωση φλεγμονής χορηγούνται πρώτα αντιβιοτικά και ακολουθεί το χειρουργείο.

H επιτυχημένη εξαίρεση περιλαμβάνει την πλήρη αφαίρεση της κύστης μαζί με το σώμα του υοειδούς οστού και του θυρεογλωσσικού πόρου (μέθοδος Sistrunk).

Πίσω στα άρθρα